ماده 1: طرفين قرارداد

اين قرار داد وفق ماده مدني بين شرکت مخابرات ایران كه در اين قرارداد "مخابرات " ناميده مي شود از يك طرف و متقاضي با مشخصات مذكور كه از اين پس در قرارداد "مشترك" ناميده مي شود از طرف ديگر و با شرايط ذيل منعقد گرديد.

تبصره: فرم "درخواست سرويس DSL)"فرم پيوست) جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد.

ماده 2: موضوع قرارداد

برقراري اتصال دو طرفه متقارن به شبكه جهاني اينترنت به صورت غير اختصاصي براي استفاده از خدمات "مخابرات" از طريق شبكه "مخابرات" مطابق با نوع درخواست "مشترك" که به تأييد امضاي "مشترك" رسيده است.

ماده 3: مدت قرارداد

مدت اين قرارداد يك سال شمسي است كه از تاريخ تنظيم و امضاء صورتجلسه نصب و راه اندازي سرويس آغاز مي گردد.

تبصره: درخصوص زمان شروع قرارداد مفاد بند 9-6 نيز رعايت و اعمال خواهد شد.

ماده 4: مبلغ قرارداد

-4-1حق اشتراك يك ساله با تعرفه «مخابرات» وبر مبناي نوع درخواست « مشترك» محاسبه شده و به صورت دوره اي قبل از شروع هر دوره توسط مشترك پرداخت گردد.
-4-2به قیمتهای مندرج در تعرفه "بایت"، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

ماده 5: نحوه پرداخت

تبصره: برقراري اتصال و دوام ارتباط منوط به پرداخت كل مبلغ هر دوره قبل از شروع آن خواهد بود.

ماده 6: تعهدات «مشترك »

-6-1«مشترك» متعهد است از ايجاد هرگونه اختلال نرم افزاري و سخت افزاري در شبكه «مخابرات» خودداري نمايد.
-6-2«مشترك» حق واگذاري كليه حقوق و تعهدات مرتبط ناشي از اين اشتراك منجمله IP تخصيص يافته توسط «مخابرات» را جزئاً و يا كلاً به غير ندارد.
-6-3«مشترك» متعهد مي گردد از فروش مجدد موضوع قرارداد و ارائه خدمات ثانوي به اشخاص ثالث به هر نحوي خودداري نمايد، مگر با موافقت كتبي «مخابرات» مسئوليت هرگونه استفاده غيرقانوني و غير مجاز به عهده «مشترك» مي باشد.
-6-4«مشترك» متعهد مي گردد از ارسال هرگونه Spam و نامه هاي تبليغاتي خواسته و يا ناخواسته به اينترنت خودداري كرده و در اين راستا اقدامات لازم جهت جلوگيري از ارسال ناخواسته Spam و نامه هاي تبليغاتي را اعمال نمايد.
-6-5چنانچه «مشترك» به هريك از تعهدات خود عمل ننمايد «مخابرات» مي تواند قرارداد را به صورت يك جانبه فسخ نموده و از ارائه خدمات به «مشترك» خودداري كند. در اين صورت مبلغ باقيمانده حق اشتراك مسترد نخواهد شد و به عنوان خسارت عدم ايفاي تعهد منظور و اخذ مي گردد. بديهي است در صورتي كه خسارات وارده بيش از باقيمانده اشتراك باشد «مشترك» موظف به جبران آن مي باشد. «مخابرات» حق پيگيري قانوني را براي خود محفوظ مي دارد. جبران كليه خساراتي كه به هر شكلي از ناحيه «مشترك» وارد شده باشد به عهده وي خواهد بود.
-6-6«مشترك» متعهد است كليه قوانين جمهوري اسلامي ايران و شركت مخابرات را رعايت نموده و جهت جلوگيري از دسترسي كاربران شبكه خود (در صورت وجود) به سايت ها و موضوعات خلاف اخلاق و مغاير با شئونات اسلامي اقدام لازم را به كار بندد. كليه مسئوليت هاي اخلاقي و قانوني ناشي از استفاده «مشترك»و كاربران تحت نظر وي بر عهده «مشترك» مي باشد.
-6-7 صورتحساب هر دوره قبل از آغاز آن دوره به آدرس پست الكترونيك يا نشاني پستي اعلام شده توسط «مشترك» ارسال مي گردد.
تبصره 1: «مشترك» در هر صورت (دريافت و يا عدم دريافت صورتحساب در زمان مقرر) موظف به پرداخت كل مبلغ هر دوره مطابق با تعرفه «مخابرات» تا قبل از دوره جديد خواهد بود. عدم پرداخت به موقع به منزله عدم تمايل «مشترك» به ادامه قرارداد مي باشد. در اين صورت «مخابرات» اقدام به قطع سرويس «مشترك» خواهد نمود.

تبصره 2: چنانچه «مشترك» ظرف پانزده روز پس از قطع سرويس، اقدام به پرداخت كل مبلغ دوره ننمايد ،خط وي از حالت رانژه خارج خواهد شد.برقراري اتصال مجدد منوط به موجود بودن امكانات فني و پرداخت هزينه راه اندازي مي باشد.
-6-8«مشترك» متعهد به رعايت قوانين copyright مي باشد.
6-9-«مشترك» موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام رانژه شدن خط تلفن، محيط را جهت نصب و مراجعه نصاب مودم آماده نمايد در غير اينصورت پايان هفته مبناي شروع قرارداد خواهد بود.
6-10-«مشترك» موظف است قبل از تغيير مالكيت خط تلفن (به خصوص در فاصله رانژه شدن) موضوع را به «مخابرات» اعلام نمايد. در غير اين صورت چنانچه خط مذكور رانژه شده باشد مخابرات آن را به حالت عادي بر مي گرداند و اگر رانژه نشده باشد هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نخواهد داد. نتيجه اين امر عدم برقراري سرويس مي باشد كه مسئوليت آن تماماً به عهده «مشترك» خواهد بود.
-6-11«مشترك» موظف است هرگونه درخواست خود را از قبيل تغيير نوع سرويس و غيره را كتباً به «مخابرات» اعلام نمايد.

ماده 7: تعهدات «مخابرات »

-7-1«مخابرات» متعهد است كه اينترنت را در درگاه خروجي مودم «مشترك» تحويل دهد.
-7-2«مخابرات» خدمات پشتيباني تلفني به «مشترك» را به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته تعهد مي نمايد.
-7-3«مخابرات» برقرار بودن شبكه خود در محدوده كشور را به ميزان متوسط ماهيانه 95% تعهد مي نمايد كه نحوه محاسبه آن به شكل زير مي باشد: ميزان برقراري شبكه «مخابرات» به درصد= [مدت كل به دقيقه / (مدت قطع بودن به دقيقه – مدت كل به دقيقه)]*100 تبصره: چنانچه «مشترك» از تجهيزاتي استفاده نمايد كه از «مخابرات» خريداري نشده باشد، ميزان برقراري شبكه، مورد تعهد «مخابرات» نخواهد بود.
7-4 - در صورت بروز مشكل مبني بر عدم رعايت بند 7-3 «مشترك» موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته موضوع را به آدرس ایمیل پشتیبانی اطلاع دهد، «مخابرات» نسبت به بررسي و حل مشكل اقدام نموده و صرفاٌ زمان خرابي مازاد بر ميزان مذكور در بند 7-3 را به مدت اين قرارداد اضافه خواهد كرد. چنانچه خرابي به علت مشكلات مراكز مخابراتي بوده يا از ميزان ياد شده كمتر باشد و يا«مشترك» در موعد مقرر آن را اعلام ننمايد، مدت قرارداد افزايش نخواهد يافت.
-7-5 هر نوع خسارت وارده به «مشترك» صرفاً از طريق ارائه سرويس و افزودن به مدت قرارداد وي جبران خواهد شد.
-7-6كليه مكاتبات «مخابرات» با «مشترك» شامل صورتحساب ماهيانه و امثالهم از طريق آدرس پست الكترونيك و يا نشاني پستي وي انجام خواهد شد. در صورتي كه هر يك از نشاني ها ارائه شده صحيح نباشد كليه مسئوليت هاي آن به عهده «مشترك» بوده و اطلاع به نشاني ياد شده به منزله اطلاع به «مشترك» خواهد بود . در صورت بروز هر نوع خسارت مسئوليت جبران آن به عهده مشترك مي باشد.
-7-7 ارتقاء سرويس در هر زمان امكان پذير مي باشد، ولي كاهش آن در ابتداي دوره بعد خواهد بود. ارتقاء سرويس منوط به درخواست كتبي «مشترك» و قبول «مخابرات» مي باشد. سرويس جديد از زمان اقدام واحد فني آغاز خواهد شد. «مشترك» موظف است از تاريخ ارتقاء هزينه سرويس جديد را پرداخت نمايد.
-7-8«مخابرات» مي تواند به صلاحديد خود در راستاي حفظ امنيت شبكه برخي از دسترسي هاي مشترك را مطابق جدول زير محدود كند.

DSL Plans

UDP Port

TCP Port

69(incoming)

53(incoming)

23(incoming)

22(incoming)

19 to 21

1

161 to 162(incoming)

135

445

135 to 139

80(incoming)

25

----------

-----------

4444

1720(incoming)

1433 to 1434

593

 

ماده 8: فسخ قرارداد

-8-1«مشترك» صرفاً با اعلام كتبي از 29 روز قبل مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. در صورت تمايل «مشترك» به فسخ فوري قرارداد، نامبرده موظف است مبلغي معادل بهاي 29 روز مصرف را به «مخابرات» پرداخت نمايد. قرارداد پس از مدت ياد شده و يا فسخ فوري پايان مي يابد.
-8-2 در صورتي كه «مشترك» در موعد مقرر و با رعايت بند فوق اقدام به فسخ قرارداد نمايد مكلف به پرداخت موارد ذيل مي باشد:
الف- بهاي مدت زمان مصرف از ابتداي قرارداد تا پایان آن.
ب-  مالیات بر ارزش افزوده

-8-3 طرفين موظف اند با رعايت شرايط فوق الذكر حداقل پانزده روز پس از پايان قرارداد اقدام به تسويه حساب نمايند.
-8-4 در صورت هرگونه تغيير در قوانين و مقررات، افزايش ماليات، عوارض و غيره، تغيير تعرفه «مخابرات» ، افزايش قيمتها و غيره، «مخابرات» هيچ گونه مسئوليتي نداشته و مي تواند بدون اعلام قبلي و مراجعه به هيچ مرجعي به صورت يك جانبه اقدام به فسخ قرارداد نمايد.مگر اينكه «مشترك» شرايط و قيمت هاي جديد را تقبل و پرداخت كند.
-8-5در كليه مواردي كه طرفين حق فسخ قرارداد را دارند، مهلت اعمال شرط فسخ تا پايان مدت قرارداد مي باشد.

ماده 9: تعاريف

-9-1«مخابرات»: نام تجاري انواع خدمات اينترنتي شركت مخابرات ایران مي باشد.
9-2-«شبكه مخابرات»: شامل زير ساخت تسهيلات و تجهيزات خطوط پرسرعت است كه تحت مالكيت و نظارت «مخابرات» اداره و نگهداري مي شود.

تبصره: سيم كشي داخل ساختمان مشتركين،خطوط تلفن، زيرساخت شبكه مخابراتي كشور و تسهيلات و تجهيزاتي كه تحت مالكيت، اختيار و نظارت «مخابرات» نيست جزء شبكه «مخابرات» محسوب نمي شود.
-9-3«رانژه كردن»: برقراري ارتباط سيم «مشترك» با Splitter شركت سرويس دهنده توسط مخابرات در مركز مخابرات مشترك.

ماده 10: مواد قرارداد

اين قرارداد در دوصفحه مشتمل بر ده ماده، هشت تبصره و بيست و نه بند در دو نسخه كه هر نسخه حكم واحد را دارد، تنظيم شده و با توافق طرفين به امضاء رسيده و به اجرا گذاشته مي شود.